Info pre spotrebiteľa

Zverejňovanie informácií v zmysle VP 01/2014 vrátane iných otázok a odpovedí:

Podnik  je povinný zverejňovať podľa §42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách:

ČLÁNOK IV, bod 2, odst 2:

a, identifikačné údaje: zverejnené v sekcii kontakt.

b, rozsah ponúkaných služieb:

  • pripojenie do internetu
  • satelitná digitálna televízia
  • telefónna služba prostredníctvom VoIP

c, štandardné zmluvné podmienky:

MCNET.SK s.r.o., – Štandardné zmluvné podmienky upravujú Všeobecné podmienky poskytovania služby zverejnené v sekcii Pomoc a Podpora  – Cenníky & dokumenty.  Všeobecné podmienky poskytovania služby VoIP. Telefónnu službu zabezpečujeme prostredníctvom firmy IPFON, s.r.o.  Na poskytované služby nie je žiadna zmluvná viazanosť. Minimálne trvanie zmluvy je 1 mesiac od riadnej aktivácie prípojky.

d, štandardné ceny: Štandardné ceny upravuje Základný cenník, zverejnený v sekcii Pomoc a podpora – Cenníky&Dokumenty. Podnik neposkytuje iné služby ako uvedené v aktuálne platnom základnom Cenníku, servis súvisiaci s odstránením porúch týkajúci sa služieb je vždy bezplatný vrátane servisu koncového zariadenia zakúpeného v partnerskej organizácii Magic Computers, s.r.o. Bezplatný servis sa netýka koncového zariadenia zakúpeného inde ako v partnerskej organizácii. Bezplatný servis sa taktiež netýka zariadení pripojených na koncové zariadenie, teda notebookov, tabletov, počítačov, telefónov. Ak vzniknú pochybnosti či je porucha spôsobená koncovým zariadením, alebo zariadenie pripojené na koncové zariadenie, môže podnik predviesť/preveriť funkčnosť koncového zariadenie pripojením vlastného zariadenia/notebooku/ na koncové zariadenie účastníka a predvedením funkčnosti služby. Podnik neposkytuje špeciálne tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov alebo užívateľov s nízkymi príjmami a užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

e, reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenie v prípade uznania reklamácie:  Reklamačný poriadok je zverejnený v sekcii Pomoc a Podpora – Cenníky & Dokumenty.

f, druhy ponúkaných servisných služieb: Podnik neponúka žiadne servisné služby okrem bezplatného servisu podľa bodu d,

g, mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik: Podnik sa snaží za každých okolností poskytovať službu v čo najvyššej kvalite, v prípade nespokojnosti  nespokojnosti z riešením prípadných problémov je potrebné postupovať v zmysle Reklamačného poriadku zverejneného v sekcii Pomoc a Podpora – Cenníky&Dokumenty.

h, informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania: Podnik vždy informuje o zmenách v poskytovaných službách vhodným spôsobom a to najmä na svojej webovej stránke v časti novinky a zaslaním informačného e-mailu v termínoch v súlade so Všeobecnými podmienkami poskytovania služby.

i, informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a to tom, ako tieto by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb: Podnik disponuje systémom na kontrolu  dostupnosti jednotlivých prístupových bodov siete. Podnik pravidelne kontroluje kapacitu siete, tak aby nedochádzalo k preťažovaniu, v prípade zistenia preťaženia sú tieto bez zbytočných odkladov nahradené zariadeniami s  vyššou kapacitou. Podnik disponuje 2 /dvoma/ druhmi prístupových bodov. Prístupové body disponujú systémom spravodlivého delenia kapacity medzi účastníkov a prístupovými bodmi, ktoré nedisponujú týmto systémom. Na týchto zariadeniach podnik pravidelne kontroluje stav prevádzky a prispôsobuje počet pripojených koncových zariadení, tak aby nedošlo k prekročeniu celkovej kapacity prístupového bodu.

j, informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené: Podnik neposkytuje špeciálne produkty užívateľom so zdravotný postihnutím

k, informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravontým postihnutím: Kvalitatívne parametre pripojenia sú dostupné v Cenníku a vo Všeobecných podmienkach.  Podnik nijakým spôsobom nerozlišuje svojich zákazníkov. Každý zákazník má zabezpečený rovnocenný prístup k službám na základe objednanej služby.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 3:

Telefónne služby VoIP sprostredkúva podnik MCNET.SK, s.r.o. prostredníctvom zmluvného partnera podniku IPFON, s.r.o.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 5:

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu v prípade prístupu k sieti internet je povinný zverejňovať informácie v súlade s prílohou č. 2. tohto povolenia: Maximálne rýchlosti pripojenia podľa tarify zvolenej zákazníkom. Výška mesačného dátové limitu – neuplatňuje sa, rýchlosť po prekročení dátového limitu – neuplatňuje sa. Kvalitatívne parametre pripojenia sú dostupné v základnom Cenníku a vo Všeobecných podmienkach.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 7:

a, informácie o postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr: Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. V prípade neuhradenia pohľadávok včas je nad rámec povinností účastník pred obmedzením služieb minimálne 2x upozornený v dostatočne dlhom čase pred obmedzením služieb.

b, bez poplatku informácie o kontrole nákladov na poskytované verejnú službu užívateľovi so zdravotným postihnutím formou SMS a hlasovej správy alebo vo forme elektronickej pošty v prípade služby pripojenia k internetu: Každý účastník získa prístup do Virtuálneho zákazníckeho centra, kde môže bezplatne sledovať svoje prenesené dáta, prehľad volaní v prípade VoIP,  prehľad o platbách a faktúrach, požiadať o zmenu fakturačný údajov.

Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 (ďalej aj „Nariadenie“):

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 17:00 hod), za predpokladu že nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka uvedená ako rýchlosť Downloadu a Uploadu.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou. Minimálna rýchlosť je rýchlosť rovnajúca sa 10% rýchlosti maximálnej. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k sieti internet. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 50% z príslušnej Maximálnej rýchlosti.

Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania Významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.

Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade Downloadu ako množstvo prijatých dát a v prípade Uploadu ako množstvo odoslaných dát).

Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia pripojených  zariadení, ich kvalitou a množstvom.

Na kvalitatívne parametre služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, to znamená, že hoci sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Účastník pripája, táto nemusí byť dosiahnutá.

Na kvalitu a rýchlosť Služby vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu – jitter a stratovosť paketov) ako aj vzdialenosť Účastníka od prístupového bodu – čím ďalej je Účastník, tým môže byť dosiahnuteľná rýchlosť nižšia a počet Účastníkov zapojených na rovnakom prístupovom bode; čím viac Účastníkov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia.

Rýchlosť prístupu do internetu môže v prípade účastníkov využívajúcich napríklad služby Videa  na vyžiadanie alebo televízie iných operátorov závisieť od využívanej šírky pásma týmito službami.

Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov Služby v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v Službe, nie je nedostatkom poskytovanej Služby. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.

Prostriedky nápravy dostupné spotrebiteľom pre prípad trvajúcej alebo opakujúcej odchýlky od vyššie uvedených parametrov Služby a podmienky ich uplatnenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach a Reklamačnom poriadku. Spotrebiteľ môže uplatniť uvedené prostriedky nápravy aj pri veľkých trvajúcich alebo opakujúcich odchýlkach skutočného výkonu Služby internetového prístupu, pokiaľ ide o parametre vymedzené vyššie, od výkonu vymedzeného vyššie za predpokladu, že tieto odchýlky boli zistené mechanizmom certifikovaným príslušným orgánom štátnej správy.


(a) informácie o tom, ako by opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré uplatnil tento poskytovateľ, mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov:  podnik uplatňuje na riadenie prevádzky len pravidlo pre spravodlivé rozdelenie rýchlosti pre všetkých práve pripojených zákazníkov do siete internet. Podnik zabezpečuje vždy dostatočnú internetovú kapacitu na úrovni siete, tak aby aj časoch špičiek – napríklad vo večerných hodinách nedochádzalo k zbytočnému spomaleniu rýchlosti pripojenia do siete internet.  Podnik nezhromažďuje žiadne prevádzkové údaje, ktoré by mali vplyv na súkromie koncových užívateľov.

(b) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako môže akékoľvek obmedzenie objemu, rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu, aplikácií a služieb;  podnik nijako neobmedzuje objem prenesených dát zákazníkom, neobmedzuje jednotlivé služby poskytované sieťou internet – napríklad nezrýchľuje načítavanie stránok na úkor iných služieb, neobmedzuje prehrávanie videí, umelo nespomaľuje sťahovanie súborov z internetu.

(c) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako by mohli akékoľvek služby uvedené v článku 3 ods. 5, ktoré si koncový užívateľ predplatil, v praxi vplývať na služby prístupu k internetu poskytované tomuto koncovému užívateľovi;  podnik neobmedzuje ani neuprednostňuje špecializované služby, ako je napríklad VoIP, IPTV iných poskytovateľov, prípadne služby videa na vyžiadanie ako je napríklad služba netflix a pod.). Príklady: VoIP potrebuje napríklad 0,5 mbit rýchlosť a odozvu do 40 ms. Je na užívateľovi aby služby využíval s ohľadom na bežne dostupnú rýchlosť, tak aby mu pre predplatené služby zostávalo dostatok voľnej internetovej kapacity  Služby videa na vyžiadanie prípadne IPTV sú služby náročné na stály dátový tok.  Preto zákazníkom odporúčame, aby špecializované služby využívali a predplácali s ohľadom na ich potrebu rýchlosti bežne dostupnú rýchlosť pripojenia.

(d) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie minimálnej, bežne dostupnej, maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí, alebo odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade mobilných sietí, ako aj toho, ako by mohli významné odchýlky od príslušných proklamovaných rýchlostí sťahovania a odosielania dát ovplyvniť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v článku 3 ods. 1;  Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 17:00 hod), za predpokladu že nie sú pripojené zariadenia negatívne ovplyvňujúce rýchlosť pripojenia. Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka uvedená ako rýchlosť Downloadu a Uploadu.  Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou. Minimálna rýchlosť je rýchlosť rovnajúca sa 10% rýchlosti maximálnej. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže väčšinu času očakávať pri prístupe k sieti internet. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 50% z príslušnej Maximálnej rýchlosti.

  1. e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou uvedenou v súlade s písmenami a) až d). Nápravné prostriedky uvádza Reklamačný poriadok

Postupy vybavovania sťažností koncových užívateľov:  pomocou formuláru, ktorý je dostupný  po prihlásení vo Virtuálnom Zákazníckom centre pod položkou „Požiadavka zákazníka“ alebo telefonicky na tel. čísle zákazníckej linky 0910 286 287 v pracovných dňoch v čase od 8.00.hod do 16.00 hod. alebo osobne v kontaktnom centre: Magic Computers, s.r.o. Križovatka 25, Banská Štiavnica, počas otváracích hodín PO-PIA: 8.00.hod do 17.00 hod.,  Identifikačné údaje: V sťažnosti je koncový užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo zmluvy, a to najmä ID zákazníka, meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla alebo miesta podnikania, IČO, alebo číslo zmluvy ktorej sa sťažnosť týka. Popis obsahu sťažnosti: Koncový užívateľ  jasným a zrozumiteľným spôsobom popíše čoho sa sťažnosť týka. Po prijatí sťažnosti  telefonicky, písomne alebo osobne a správnom identifikovaní koncového užívateľa bude táto zaevidovaná pracovníkom, ktorý sťažnosť prijal  v informačnom systéme podniku. Pracovník určený pre riešenie sťažností sa bude zvyčajne v lehote 24 hodín (najbližšieho pracovného dňa) od podania sťažnosti sťažnosťou zaoberať. Koncový užívateľ bude informovaný postupe vybavenia sťažnosti v tej istej lehote 24 hodín. Koncový užívateľ má právo na informáciu o stave vybavovania sťažnosti rovnakým spôsobom ako bola podaná. Koncový užívateľ si však môže pri podaní sťažnosti určiť spôsob oznámenia o vybavení sťažnosti. V prípade, že vybavenie sťažnosti je zložité, lehota v takomto prípade môže byť predĺžená na 30 dní.