Info pre spotrebiteľa

Zverejňovanie informácií v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2015/2120:

Podnik (v tomto prípade MCNET.SK, s.r.o. a MCNET, s.r.o. a MCNET PLUS, s.r.o.) je povinný zverejňovať:

Podľa čl. 4 ods.1:

(a) informácie o tom, ako by opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré uplatnil tento poskytovateľ, mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov:  podnik uplatňuje na riadenie prevádzky len pravidlo pre spravodlivé rozdelenie rýchlosti pre všetkých práve pripojených zákazníkov do siete internet. Podnik zabezpečuje vždy dostatok internetovej konektivity, tak aby aj v časoch špičiek – napríklad vo večerných hodinách nedochádzalo k zbytočnému spomaleniu rýchlosti pripojenia do siete internet. Podnik disponuje aktuálne konektivitou 750 megabit. Aktuálne využitie aj v čase špičiek dosahuje 500 až 600 megabit, v praxi teda nedochádza k agregácii na úrovni prístupu do siete internet. Graf vyťaženia je dostupný  na webovom sídle v sekcii zákaznícka zóna. Graf je dostupný len pre zákazníkov podniku. Podnik nezhromažďuje žiadne prevádzkové údaje, ktoré by mali vplyv na ochranu osobných údajov.

(b) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako môže akékoľvek obmedzenie objemu, rýchlosti a iné parametre týkajúce sa kvality služby v praxi ovplyvniť služby prístupu k internetu, a najmä využívanie obsahu, aplikácií a služieb;  podnik nijako neobmedzuje objem prenesených dát zákazníkom, neobmedzuje jednotlivé služby poskytované sieťou internet – napríklad nezrýchľuje načítavanie stránok na úkor iných služieb, neobmedzuje prehrávanie videí, umelo nespomaľuje sťahovanie súborov z internetu.

(c) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie, ako by mohli akékoľvek služby uvedené v článku 3 ods. 5, ktoré si koncový užívateľ predplatil, v praxi vplývať na služby prístupu k internetu poskytované tomuto koncovému užívateľovi;  podnik neobmedzuje ani neuprednostňuje špecializované služby, ako je napríklad VoIP, IPTV iných poskytovateľov, prípadne služby videa na vyžiadanie ako je napríklad služba netflix a pod.). Príklady: VoIP môže  byť ovlyvnené vyššou odozvou (latenciou) vplyvom vonkajšieho rušenia, prípadne, krátkodobým vyšším vyťažením lokálneho prístupového bodu. Služby videa na vyžiadanie prípadne IPTV sú služby náročné na stály dátový tok. Vplyvom vyššieho vyťaženia lokálneho prístupového bodu, môže dôjsť ku krátkodobému zníženiu prenosovej rýchlosti pod úroveň požadovanú službou. Preto zákazníkom odporúčame, aby špecializované služby využívali a predplácali s ohľadom na bežne dostupnú rýchlosť pripojenia a technológiu použitého pripojenia v lokalite pripojenia.

(d) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie minimálnej, bežne dostupnej, maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade pevných sietí, alebo odhadovanej maximálnej a proklamovanej rýchlosti sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu v prípade mobilných sietí, ako aj toho, ako by mohli významné odchýlky od príslušných proklamovaných rýchlostí sťahovania a odosielania dát ovplyvniť výkon práv koncových užívateľov ustanovených v článku 3 ods. 1;  Minimálna rýchlosť je rýchlosť rovnajúca sa 1/10 rýchlosti maximálnej. Maximálna rýchlosť pre prijímanie a odosielanie dát je definovaná predplateným programom. Bežne dostupná  a zároveň aj proklamovaná rýchlosť je rýchlosť rozmedzí 7/10tín až 10/10tín rýchlosti maximálnej. V časoch vyššieho využitia lokálneho prístupového bodu môže dochádzať ku krátkodobým výkyvom v rýchlostí pripojenia približne na úroveň 1/2 rýchlosti maximálnej. Tieto odchýlky môžu mať vplyv na rýchlosť načítania stránok, prípadne k potrebe prehrávať videá v nižšej kvalite. V čase vyššieho vyťaženia lokálneho prístupového bodu môže dôjsť k nárastu odozvy (latencie), čo môže mať vplyv napríklad na plynulosť on-line hier, prípadne práce cez vzdialenú plochu, alebo iné služby vyžadujúce nižšiu latenciu. Bežná latencia sa  pohybuje na úrovni 10-50ms na serveri umiestnené v zahraničí (napr. dns google 8.8.8.8)  podľa typu prístupového bodu. V časoch vyššieho vyťaženia lokálneho prístupového bodu sa latencia môže pohybovať od 50 do 100ms.  Odozva nad 100 ms  a pokles rýchlosti pod  rýchlsoť 1/2  maximálnej rýchlosti je výnimočná a rieši sa ako závada.

e) jasné a zrozumiteľné vysvetlenie nápravných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľovi v súlade s vnútroštátnym právom v prípade akejkoľvek nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej nezrovnalosti medzi skutočnou výkonnosťou služby prístupu k internetu, pokiaľ ide o rýchlosť alebo iné parametre kvality služby, a výkonnosťou uvedenou v súlade s písmenami a) až d). Pokiaľ pripojenie nespĺňa parametre uvádzané v bodoch a) až d) je potrebné ohlásiť daný stav na zákaznickej línke telefonicky, alebo formou emailu. Je potrebné uviesť zákaznícke číslo, popísať daný problém. Ohlásený problém bude preverený v prípade, že bude vyhodnotený ako závada bude riešený v zmysle Všeobecných podmienok a Reklamačného poriadku.

Zverejňovanie informácií v zmysle VP 01/2014 vrátane iných otázok a odpovedí:

Podnik (v tomto prípade MCNET.SK, s.r.o. a MCNET, s.r.o. a MCNET PLUS, s.r.o.) je povinný zverejňovať podľa §42 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách:

ČLÁNOK IV, bod 2, odst 2:

a, identifikačné údaje: Zverejnené v sekcii kontakt.

b, rozsah ponúkaných služieb: Zverejnené v sekcii Služby.

c, štandardné zmluvné podmienky, vrátane minimálneho trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb a jej ukončenia a postupy súvisiace s prenosom čísel a iných identifikátorov:

MCNET.SK s.r.o., MCNET, s.r.o., MCNET PLUS, s.r.o. – Štandardné zmluvné podmienky upravujú Všeobecné podmienky poskytovania služby zverejnené v sekcii Download – Dokumenty. MCNET.SK – Všeobecné podmienky poskytovania služby VoIP. (Telefónnu službu zabezpečujeme prostredníctvom firmy IPFON, s.r.o.) MCNET, s.r.o. ani MCNET PLUS s.r.o. nezabezpečuje služby VoIP. Na poskytované služby nie je žiadna zmluvná viazanasť – minimálne trvanie zmluvy.

d, štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenový položkách služieb…….: Štandardné ceny upravuje Tarifa, zverejnená v sekcii download/cenníky. Podnik neposkytuje iné služby ako uvedené v aktuálne platnej Tarife, servis súvisiaci s odstránením porúch týkajúci sa služieb internetového pripojenia z aktuálne platnej Tarify je vždy bezplatný vrátane servisu koncového zariadenia zakúpeného v partnerskej organizácii Magic Computers, s.r.o. Bezplatný servis sa netýka koncového zariadenia zakúpeného inde ako v partnerskej organizácii. Bezplatný servis sa taktiež netýka zariadení pripojených na koncové zariadenie, teda notebookov, tabletov, počítačov, telefónov. Ak vzniknú pochybnosti či je porucha spôsobená koncovým zariadením, alebo zariadenie pripojené na koncové zariadenie, môže podnik predviesť/preveriť funkčnosť koncového zariadenie pripojením vlastného zariadenia/notebooku/ na koncové zariadenie účastníka a predvedením funkčnosti služby. Podnik neposkytuje špeciálne tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov alebo užívateľov s nízkymi príjmami a užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

e, reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenie v prípade uznania reklamácie: Reklamačný poriadok je zverejnený v sekcii download/dokumenty. Spôsoby odškodnenia sú ponúknuté priamo zákazníkovi v závislosti na dĺžke zmluvného vzťahu, odoberanej službe, a konkrétnom reklamovanej službe.

f, druhy ponúkaných servisných služieb: Podnik neponúka žiadne servisné služby okrem bezplatného servisu podľa bodu d,

g, mechanizmy na urovnanie sporov vrátane tých mechanizmov, ktoré poskytuje podnik: Podnik sa snaží za každých okolností poskytovať službu v čo najvyššej kvalite, v prípade dlhších výpadkov poskytujeme zľavu, v prípade poruchy na koncovom zariadení je zariadenie vymieňané bezplatne. V prípade nespokojnosti z riešením prípadných problémov je potrebné postupovať v zmysle reklamačného poriadku zverejneného v sekcii Download – Dokumenty.

h, informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania: Podnik vždy informuje o zmenách v poskytovaných službách vhodným spôsobom a to najmä na svojej webovej stránke v časti novinky a zaslaním informačného e-mailu v termínoch v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania služby.

i, informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahnla kapacita sieťového pripojenia, a to tom, ako tieto by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb: Podnik disponuje systémom na kontrolu a dostupnosť jednodlivých bodov siete, využíva zariadenie na spravodlivé delenie internetovej konektivity pre účastníka do maximálnej agregácie určenej aktuálne platnou tarifou. Podnik pravidelne kontroluje kapacitu rádiových trás k jednotlivým prístupovým bodom na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia, tak aby nedochádzalo k ich preťažovaniu, v prípade zistenia preťaženia sú tieto bez zbytočných odkladov nahradené trasami s vyššou kapacitou. Podnik disponuje 2 /dvoma/ druhmi prístupových bodov. Prístupové body disponujú systémom spravodlivého delenia kapacity medzi účastníkov a prístupovými bodmi, ktoré nedisponujú týmto systémom. Na týchto zariadeniach podnik pravidelne kontroluje stav prevádzky a prispôsobuje počet pripojených koncových zariadení tak aby nedošlo k prekročeniu celkovej kapacity prístupového bodu.

j, informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené: Podnik neposkytuje špeciálne produkty užívateľom so zdravotný postihnutím

k, informácie pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravontým postihnutím: Kvalitatívne parametre pripojenia sú dostupné v Cenníku.  podnik nijakým spôsobom nerozlišuje svojich zákazníkov. Každý zákazník má zabezpečený rovnocenný prístup k službám na základe objednanej služby.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 3:

Telefónne služby VoIP sprostredkúva podnik MCNET.SK, s.r.o. prostredníctvom zmluvného partnera podniku IPFON, s.r.o.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 5:

Podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu v prípade prístupu k sieti internet je povinný zverejňovať informácie v súlade s prílohou č. 2. tohto povolenia: Maximálne rýchlosti pripojenia podľa tarify zvolenej zákazníkom. Výška mesačného dátové limitu – neuplatňuje sa, rýchlosť po prekročení dátového limitu – neuplatňuje sa. Kvalitatívne parametre pripojenia sú dostupné v Cenníku.

ČLÁNOK IV, bod 2, odst. 7:

a, informácie o primeraných a nediskriminačných postupoch podniku v prípade neplatenia faktúr, ktoré umožnia, aby po náležitom a včasnom upozornení mohlo dôjsť k prerušeniu alebo odpojeniu účastníka, okrem podvodu, trvalého oneskorenia platenia alebo neplatenia: Podnik po uplynutí lehoty splatnosti vystavenej faktúry upozorní pomocou SMS užívateľa služby na telefónne číslo uvedené pri zriadení služby a to nasledovne: 1. upozornenie po uplynutí doby splatnosti faktúry. 2. upozornenie 14 dní po uplynutí lehoty splatnosti. V prípade neuhradenia pohľadávok do 30 dní dôjde k obmedzeniu poskytovaných služieb až do doby uhradenia celej dlžnej čiastky.

b, bez poplatku informácie o kontrole nákladov na poskytované verejnú službu užívateľovy so zdravotnám postihnutím formou SMS a hlasovej správy alebo vo forme elektronickej pošty v prípade služby pripojenia k internetu: Každý účastník získa prístup do Virtuálneho zakazníckeho centra, kde môže bezplatne sledovať svoje prenesené dáta, prehľad volaní v prípade VoIP,  prehľad o platbách a faktúrach, požiadať o zmenu fakturačný údajov. – Návod na prácu so zákazníckym centrom je zverejnený v sekcii download – návody.